Home

Zmiany w rozkładzie jazdy od 28-07-2021 r.   =>  WYBIERZ PONIŻEJ LINIE  


‹ powrót

Stacja diagnostyczna

Stacja diagnostyczna

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów o rozszerzonym zakresie badań technicznych wykonuje:

 • badanie wszystkich pojazdów w podstawowym zakresie (badanie okresowe)
 • badanie autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
 • badanie pojazdów:
 • używanych do przewozu materiałów niebezpiecznych
 • przystosowanych do zasilania gazem
 • zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą
 • skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę
 • zabytkowych i marki "SAM"
 • nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach i silnikach oraz wykonywanie tabliczek zastępczych


Usługi prowadzone przez stację diagnostyczną:

 • ustawianie zbieżności kół
 • ustawienie świateł
 • regulacja gaźnika
 • sprawdzanie amortyzatorów
   

Zapraszamy :

w dni robocze : 630 - 2130
w soboty : 630 - 1300

Ceny za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów są cenami urzędowymi uregulowanymi przez Rzoporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. z dnia 14 października 2004 r.)

TABELA

OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

PRZEPROWADZANYCH NA OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

W MZK SP. Z O.O. W JELENIAJ GÓRZE

L.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA BRUTTO1)

1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

- motocykl, ciągnik rolniczy

62,00 zł

1.2

- samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą; samochód ciężarowy i specjalny: do 3,5 t d.m.c.; pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

 

98,00 zł

1.3

- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00 zł

1.4

- samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00 zł

1.5

- autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00 zł

1.6

- przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00 zł

1.7

- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00 zł

1.8

- przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00 zł

1.9

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00 zł

1.10

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00 zł

1.11

- przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00 zł

1.12

nie dotyczy

-

1.13

nie dotyczy

-

1.14

nie dotyczy

-

1.15

- pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00 zł

1.16

pozycja skreślona

-

1.17

nie dotyczy

-

1.18

nie dotyczy

-

1.19

nie dotyczy

-

1.20

nie dotyczy

-

1.21

nie dotyczy

-

1.22

- motorower

50,00 zł

1.23

nie dotyczy

-

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

- skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00 zł

2.2

nie dotyczy

-

2.3

nie dotyczy

-

2.4

- ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00 zł

2.5

- połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00 zł

2.6

- toksyczności spalin

14,00 zł

2.7

- poziomu hałasu

20,00 zł

2.8

- geometrii kół jednej osi

36,00 zł

2.9

- działania amortyzatorów jednej osi

14,00 zł

2.10

- wszystkich innych usterek łącznie

20,00 zł

3

Pozycja skreślona

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

 

4.1

- określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

 

20,00 zł

4.2

- po wypadku, kolizji drogowej ( za badanie specjalistyczne)

94,00 zł

4.3

- dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00 zł

5

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

- co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3)

 

         20,00 zł

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (badanie specjalistyczne)

 

94,00 zł

6

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

 

6.1

pozycja skreślona

-

6.2

- który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00 zł

6.3

- który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe);

50,00 zł

6.4

- który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00 zł

6.5

- autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00 zł

6.6

- do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00 zł

6.7

- w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę  danych w dowodzie rejestracyjnym.

 

82,00 zł

6.8

- o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

 

50,00 zł

 

 

- w celu identyfikacji lub ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji

 

60,00 zł

6.9

skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu

- jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

 

94,00 zł

6.10

- w którym podczas badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00 zł

6.11

- pojazd o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

50,00 zł

6.12

- dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

120,00 zł

7

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

- prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1)

35,00 zł

7.2

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4)

21,00 zł

7.3

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 4)

 

48,00 zł

7.4

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej 4)

 

41,00 zł

7.5

- czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

           41,00 zł

7.6

- wykonanie numeru nadwozia

49,00 zł

7.7

- wykonanie numeru silnika

49,00 zł

7.8

- wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00 zł

7.9

- sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00 zł

 7.10

- pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c. , związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy 5)

 

255,00 zł

 

 

 

Opłata ewidencyjna (na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2007 r.  w sprawie opłaty ewidencyjnej, o której mowa w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.) za wpisanie do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę, po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania, kolejnego terminu badania technicznego pojazdu – 1 zł.

 

Objaśnienia:

1)   W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści „ przystosowany do ciągnięcia przyczepy „ lub „ HAK ”  nie pobiera się opłaty kreślonej w lp. 7.1 tabeli.

2)    Pozostałe badania jak dla autobusu.

3)  W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i  5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej   w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę kreśloną w lp. 1 tabeli.

4)    Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.

5)  Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:

m.w.     - masa własna pojazdu

d.m.c.   -  dopuszczalna masa całkowita pojazdu  

2
3
4